Tiền thuê đất tăng gấp đôi so với 2014?

Tiền thuê đất 2015 gấp đôi so với 2014?

Bộ Tài chính khẳng định: “Thời gian tới sẽ không tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như giai đoạn 2011-2014”.

thue-dat

Sẽ không tiếp tục giảm tiền thuê đất

Năm 2011-2014, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được giảm 50%tiền thuê đất. Thêm đó, gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lý do là, đơn giá thuê đất theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định tiền thuê đất, mặt nước đã được điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ phần trăm xác định đơn giá thuê đất từ mức chung là 1,5% xuống còn 1%. Các quy định khác tại Nghị định này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất cho doanh nghiệp, vì vậy không giảm 50% là chính sách hợp lý của bộ tài chính trong thời điểm hiện nay.