Nội dung sửa đổi bổ sung luật về vấn đề cấp sổ đỏ

Nội dung sửa đổi bổ sung luật về vấn đề cấp sổ đỏ

Dự thảo Nghị định này sửa đổi bổ sung một số nội dung của ba nghị định là Nghị định số 43/2014, Nghị định số 44/2014 và Nghị định số 47/2014.

Đối với Nghị định số 43, sáu nội dung được tập trung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Thứ nhất, bổ sung quy định về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để giải quyết những dự án, công trình phát sinh.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ cho cả cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, quy định cụ thể hơn một số nội dung liên quan tới chế độ quản lý, sử dụng đối với một số loại đất. Đó là việc sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình khi chuyển mục đích sử dụng đất; cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền hàng năm; xử lý việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình để thực hiện dự án đầu tư; cơ chế điều chỉnh lại quyền sử dụng đất và góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

1

Rà soát và quy định theo hướng rút ngắn hơn thời gian triển khai

Thứ tư, rà soát và quy định theo hướng rút ngắn hơn thời gian triển khai, đơn giản quy trình của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thứ năm, quy định cụ thể hơn hiệu lực thực thi của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và việc cưỡng chế chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Thứ sáu, quy định để xử lý chuyển tiếp đối với một số trường hợp tự thỏa thuận về việc nhận chuyển quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.

Nghị định số 44 quy định về giá đất tập trung sửa đổi quy định về việc áp dụng những phương pháp xác định giá khởi điểm để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện trên thực tế; bổ sung quy định về thời hạn sử dụng của loại đất thuộc khung giá đất, bảng giá đất là 70 năm.

Nghị định số 47 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đã đóng tiền để được sử dụng đất nhưng chưa được cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất; việc xử lý tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất; về việc xử lý tiền thuê đất còn lại cho người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm song đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất…