Đẩy nhanh tiến độ nộp thuế đất đai ở Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ nộp thuế đất đai ở Hà Nội

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản 6917/UBND-KT chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo việc xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng theo quy định hiện hành.

rut-ngan

Hà Nội chỉ đạo rút ngắn thời gian xác định giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, xác đinh cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp vào ngân sách nhà nước. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

Bên cạnh đó, TP cũng giao Cục Thuế TP. Hà Nội chấn chỉnh và tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; đối với những trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, tuy nhiên chưa có quyết định cho thuê đất và chưa ký hợp đồng thuê đất thì vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất. Tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng.

Giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.