Chính phủ đề xuất giảm quỹ đất công nghiệp

Chính phủ đề xuất giảm quỹ đất công nghiệp

Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia có nội dung: Chính phủ đề xuất đến năm 2020, đất khu công nghiệp (KCN) là 191,42 nghìn ha, đã điều chỉnh giảm 8,59 nghìn ha so với chỉ tiêu Quốc hội duyệt.

Đất KCN có 200,01 nghìn ha, điều chỉnh tăng thêm 96,68 nghìn ha so với năm 2015, theo chỉ tiêu Quốc hội duyệt đến năm 2020.

1

Chính phủ đề xuất giảm quỹ đất công nghiệp 8,59 nghìn ha

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, thời gian qua Chính phủ đã tiến hành rà soát lại các KCN, tập trung chỉ đạo lấp đầy các KCN hiện hữu và diện tích lấp đầy đã nâng lên đáng kể, đã đạt khoảng 65% so với 45% năm 2011. Thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự hợp lý về số lượng các KCN, tập trung lấp đầy các KCN hiện hữu. Đồng thời, việc quy hoạch xây dựng mới các KCN cần dựa trên hiệu quả kinh tế – xã hội, chú trọng quy hoạch theo vùng, lợi thế cạnh tranh, không nên đầu tư chia cắt, dàn trải theo địa giới hành chính.

Riêng đối với đất khu kinh tế, đã có ý kiến đề nghị rà soát để giảm diện tích bởi thời gian qua, việc khoanh định diện tích đất tại các khu kinh tế vượt quá nhu cầu, không bố trí đủ nguồn lực để thực hiện dẫn đến quy hoạch treo cũng như hạn chế quyền của người sử dụng đất trong khu kinh tế.